Eppynt Falfina Bach

Stal Wilsline

Terug Merries

 

Onze fokmerrie:

Eppynt Falfina Bach ster v. Eppynt Skyline v. Eppynt Valderrama

m. Eppynt Snap Shot

 

m. Browewydd Valfina v. Whatehall Louis

m. Eppynt Vixen